Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu www.cumulusy.pl (dalej jako Serwis)

DEFINICJE
§1. Użyte poniżej określenia należy rozumieć jako:
1. Administrator Danych /Właściciel – Air Sports Promotion Ltd., 7 Bell Yard, London, United Kingdom, WC2A 2JR, e-mail: cumulusy2020@cumulusy.pl;
2. Regulamin – niniejszy dokument;
3. Serwis – https://www.cumulusy.pl ;
4. Użytkownik – użytkownicy internetu i osoby odwiedzające Serwis
5. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
6. Dane osobowe – informacje, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej w sposób bezpośredni albo pośredni;
7. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Właściciel (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, pandemia, epidemia, inne zdarzenia losowe;
8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2. Czasem właściwym dla Właściciela Serwisu jest czas GMT + 0.
§3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Grudnia 2020r.
§4. ZABRONIONE JEST UŻYWANIE SERWISU DO DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ, SABOTAŻOWEJ BĄDŹ INNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ JAK I DO DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK NARUSZEŃ PRAWA ORAZ POPEŁNIANIA DELIKTÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH GROŹBY, INWEKTYWY, PROPAGUJĄCYCH NIENAWIŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH BĄDŹ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB JE SZYKANUJĄCYCH, ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW WULGARNYCH, NIEPRZYZWOITYCH, PROFANUJĄCYCH, GORSZĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, NARUSZAJĄCYCH BĄDŹ MOGĄCYCH NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE BĄDŹ INNE DOBRA PRAWNIE CHRONIONE OSÓB TRZECICH, ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ZACHĘCAJĄCYCH DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, ZAMIESZCZANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH BĄDŹ BĘDĄCYCH NIEZAMÓWIONĄ INFORMACJĄ HANDLOWĄ.

PRAWA I OBOWIĄZKI Właściciela Serwisu:
§5. Właściciel ma prawo:
a) stosować przerwy techniczne w działaniu Serwisu w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji treści, itd.
b) właściciel zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu w sposób stały i nieprzerywany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.
§7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie lub/i niezgodnie z prawem wpisane dane, w tym dane osobowe przez Użytkownika;
b) brak dostępu, przez Użytkownika, do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności;
c) umieszczone przez Użytkownika materiały;
§8. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Właściciel nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§9. Administrator Danych przetwarza dane osobowe osób, których dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu zawodnika lub/i załogi wyłącznie w celu poinformowania ich o tym, że zostali zgłoszeni w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, który nie narusza interesu i praw osób, których dane dotyczą.
§10. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.
§11. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
§12. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
§13. Układ, bazy danych, logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video w Serwisie przysługują Właścicielowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
§14. Nazwa „Cumulusy" używana jest w obrocie gospodarczym bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych przez Właściciela i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie usług Właściciela względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio usług i produktów osób trzecich. Jest to nazwa handlowa przypisana do wydarzenia organizowanego przez Air Sports Promotion oraz Fundację Polska Akademia Sportów Lotniczych „Aviatornia”.
§15. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Właściciela, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Właścicielowi.
§16. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.
§17. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo materiału, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Właścicielowi na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych;
b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo;
c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie, bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe;
d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie;
e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego nieodpłatne ściągnięcie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie nieodpłatnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18.1. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną (zakładka „Kontakt").
§18.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
§19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i odpowiednie przepisy obowiązujące Konsumenta.


Polityka prywatności
 
1. Szanujemy prawo do prywatności użytkowników internetu i osób odwiedzających serwis www.cumulusy.pl (dalej łącznie jako „Użytkownicy").
2. Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym danych osobowych.
3. Połączenie z witryną www.cumulusy.pl jest bezpieczne! Używamy protokołu szyfrowania SSL.
4. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z Serwisu, które przechowywane są po stronie Użytkownika.
5. Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Serwisu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie, z jakiej witryny trafił do Serwisu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, etc.
6. Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
7. Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 i 2 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Serwisu dla Użytkowników.
8. Użytkownik nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek danych osobowych Właścicielowi Serwisu, a jeśli w/w dane osobowe udostępnia, czyni to dobrowolnie.
9. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01 Grudnia 2020 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


REGULAMIN Gali Lotniczej CUMULUSY 2020

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Gali Lotniczej „CUMULUSY 2020", zwanej dalej „Cumulusy 2020", jest Air Sports Promotion Ltd., 7 Bell Yard, London, United Kingdom, WC2A 2JR oraz Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych „Aviatornia” z siedzibą w Warszawie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady Cumulusy 2020, którego celem jest wyłonienie – na podstawie decyzji członków Kapituły – listy laureatów, którzy otrzymają wyróżnienia za swoje dotychczasowe, lotnicze osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z 2020 roku. Regulamin oraz wszelkie informacje związane z Cumulusy 2020 są opublikowane na stronie internetowej www.cumulusy.pl w odpowiednich zakładkach.
3. Pracownicy Organizatora oraz osoby i instytucje współpracujące z nim w zakresie organizacji Cumulusy 2020, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Cumulusy 2020.
4. Do zgłaszania kandydatów do wyróżnień w Cumulusy 2020 uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Kapituły, a także pracownicy i współpracownicy Organizatora.
5. Nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Cumulusy 2020 czuwa Kapituła w składzie:
- Aleksandra Kutz
- Lidia Kosk
- Arkadiusz „Maya” Majewski
- Jerzy Makula
- Leszek Mańkowski
- Marian Wieczorek
- Witold Sokół
- Mateusz Jarecki
- Łukasz Czepiela
- Krzysztof Krawcewicz
- Krzysztof Sondej
 
Etapy Cumulusy 2020
 
6. Cumulusy 2020 składa się z trzech etapów:
- Etap I Cumulusy 2020 – zgłaszanie zawodników lub/i załóg, osób, firm, instytucji, itp. – do udziału w Cumulusy 2020 można zgłosić dowolnego zawodnika lub/i załogę, osobę, firmę, instytucję, itp. Aby tego dokonać, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.cumulusy.pl należy wysłać imię i nazwisko zawodnika/osoby lub podać nazwę firmy/instytucji. Należy też uzasadnić (np. wymienić osiągnięcia sportowe, opisać ekstremalny wyczyn, wymienić wybitne zasługi i dokonania związane z lotnictwem, itp.), dlaczego zgłaszana osoba lub firma/instytucja powinna otrzymać wyróżnienie. W przypadku zgłoszenia załogi, należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób, które do niej należą. Organizator będzie sukcesywnie zamieszczał na stronie www.cumulusy.pl otrzymane zgłoszenia oraz publicznie dostępne informacje na temat zgłoszonych osób oraz firm/instytucji. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 10.02.2021.

- Etap II Cumulusy 2020 – wybór laureatów Cumulusy 2020 - laureaci Cumulusy 2020 zostaną wyłonieni na podstawie decyzji członków Kapituły

- Etap III Cumulusy 2020 – ogłoszenie wyników Cumulusy 2020, wręczenie statuetek i nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej Gali Lotniczej, która odbędzie się dnia 20 lutego 2021 27 marca 2021.

Nagrody dla laureatów
 
7. Laureaci Cumulusy 2020 mogą otrzymać statuetki, a także nagrody pieniężne lub niepieniężne, ufundowane przez Organizatora oraz dodatkową nagrodę pieniężną lub niepieniężną, ufundowaną przez sponsora.
W przypadku załóg biorących udział w Cumulusy 2020 statuetkę otrzymuje Kapitan załogi, a nagroda pieniężna jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób w załodze i każdy członek załogi otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do liczby osób w załodze.
Organizator ma obowiązek wypłacić nagrody finansowe i/lub przekazać nagrody rzeczowe nie później niż do dnia 30.06.2021.
Laureat otrzyma nagrody pieniężne i/lub niepieniężne pod warunkiem, że:
- stawi się osobiście dnia 20.02.2021 27.03.2021 na Gali Lotniczej Cumulusy 2020 we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie
- wyznaczy swojego Przedstawiciela, który pojawi się na w/w wydarzeniu w przypadku, gdy laureat nie ma możliwości stawić się osobiście; konieczne jest wówczas podanie Organizatorowi następujących danych Przedstawiciela: imię i nazwisko, nr telefonu, nr dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu) nie później niż do 20.02.2021 27.03.2021 godz. 16:00.
8. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę - statuetkę Złoty Cumulus z Diamentem i nagrodę specjalną zawodnikowi, załodze lub drużynie jako uhonorowanie wieloletniej kariery sportowej i zdobytych w tym czasie trofeów. Fundatorem nagrody specjalnej może być sponsor. Sponsor nie ma wpływu na decyzję Kapituły.
9. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę – statuetkę Cumulus Specjalny osobie, firmie, instytucji, etc. za szczególny wkład w promowanie i wspieranie sportu lotniczego.
10. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę – statuetkę Cumulus Fair Play zawodnikowi, załodze, drużynie, klubom, kibicom, instytucjom, firmom, itd. za postawę „fair play” oraz krzewienie i promowanie zachowań wpisujących się w szlachetną ideę „fair play”.

Podatek od nagród

11. Od nagród pieniężnych oraz od nagród niepieniężnych zdobywca nagrody oraz Organizator Cumulusy 2020 zobowiązani są uiścić podatek w wysokości właściwej dla przepisów podatkowych, jakim podlegają.

Postanowienia końcowe
12. Regulamin Cumulusy 2020 wchodzi w życie z dniem opublikowania.
13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania wraz ze swoimi Patronami, Partnerami, Sponsorami, itd. dodatkowych konkursów związanych z Cumulusami 2020.
15. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
* zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Cumulusy 2020, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych takich jak siła wyższa,
* niedoręczenie osobie nagrodzonej nagrody spowodowane nie podaniem przez nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
* świadczone przez Pocztę Polską lub/i firmy kurierskie usługi pocztowe.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania uroczystej Gali Lotniczej CUMULUSY 2020 w terminie innym niż 20 lutego 2021 lub/i w wersji „online” bez udziału publiczności/gości
17. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Cumulusy 2020.
18. Prawem właściwym do interpretacji zapisów Regulaminu oraz rozstrzygania ewentualnych wątpliwości jest prawo polskie.

 

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny