Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu www.cumulusy.pl (dalej jako Serwis)

DEFINICJE

§1. Użyte poniżej określenia należy rozumieć jako:
1. Administrator Danych /Właściciel – Air Sports Promotion Ltd., 7 Bell Yard, London, United Kingdom, WC2A 2JR, e-mail: cumulusy2023@cumulusy.pl;
2. Regulamin – niniejszy dokument;
3. Serwis – https://www.cumulusy.pl ;
4. Użytkownik – użytkownicy internetu i osoby odwiedzające Serwis
5. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
6. Dane osobowe – informacje, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej w sposób bezpośredni albo pośredni;
7. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Właściciel (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, pandemia, epidemia, inne zdarzenia losowe;
8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2. Czasem właściwym dla Właściciela Serwisu jest czas GMT + 0.
§3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Grudnia 2023.
§4. ZABRONIONE JEST UŻYWANIE SERWISU DO DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ, SABOTAŻOWEJ BĄDŹ INNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ JAK I DO DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK NARUSZEŃ PRAWA ORAZ POPEŁNIANIA DELIKTÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH GROŹBY, INWEKTYWY, PROPAGUJĄCYCH NIENAWIŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH BĄDŹ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB JE SZYKANUJĄCYCH, ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW WULGARNYCH, NIEPRZYZWOITYCH, PROFANUJĄCYCH, GORSZĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, NARUSZAJĄCYCH BĄDŹ MOGĄCYCH NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE BĄDŹ INNE DOBRA PRAWNIE CHRONIONE OSÓB TRZECICH, ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ZACHĘCAJĄCYCH DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, ZAMIESZCZANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH BĄDŹ BĘDĄCYCH NIEZAMÓWIONĄ INFORMACJĄ HANDLOWĄ.

PRAWA I OBOWIĄZKI Właściciela Serwisu:

§5. Właściciel ma prawo:
a) stosować przerwy techniczne w działaniu Serwisu w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji treści, itd.
b) właściciel zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu w sposób stały i nieprzerywany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.
§7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie lub/i niezgodnie z prawem wpisane dane, w tym dane osobowe przez Użytkownika;
b) brak dostępu, przez Użytkownika, do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności;
c) umieszczone przez Użytkownika materiały;
§8. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Właściciel nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§9. Administrator Danych przetwarza dane osobowe osób, których dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu zawodnika lub/i załogi wyłącznie w celu poinformowania ich o tym, że zostali zgłoszeni w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, który nie narusza interesu i praw osób, których dane dotyczą.
§10. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.
§11. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
§12. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
§13. Układ, bazy danych, logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video w Serwisie przysługują Właścicielowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
§14. Nazwa „Cumulusy" używana jest w obrocie gospodarczym bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych przez Właściciela i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie usług Właściciela względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio usług i produktów osób trzecich. Jest to nazwa handlowa przypisana do wydarzenia organizowanego przez Air Sports Promotion oraz Fundację Polska Akademia Sportów Lotniczych „Aviatornia”.
§15. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Właściciela, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Właścicielowi.
§16. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.
§17. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo materiału, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Właścicielowi na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych;
b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo;
c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie, bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe;
d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie,  w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie;
e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego nieodpłatne ściągnięcie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie nieodpłatnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.1. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną (zakładka „Kontakt").
§18.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
§19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i odpowiednie przepisy obowiązujące Konsumenta.

Polityka prywatności

1. Szanujemy prawo do prywatności użytkowników internetu i osób odwiedzających serwis www.cumulusy.pl (dalej łącznie jako „Użytkownicy").
2. Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym danych osobowych.
3. Połączenie z witryną www.cumulusy.pl jest bezpieczne! Używamy protokołu szyfrowania SSL.
4. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z Serwisu, które przechowywane są po stronie Użytkownika.
5. Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Serwisu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie,  z jakiej witryny trafił do Serwisu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, etc.
6. Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
7. Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 i 2 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Serwisu dla Użytkowników.
8. Użytkownik nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek danych osobowych Właścicielowi Serwisu, a jeśli w/w dane osobowe udostępnia, czyni to dobrowolnie.
9. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01 Grudnia 2023. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

REGULAMIN Plebiscytu Lotniczego CUMULUSY 2023

Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Plebiscytu Lotniczego „CUMULUSY 2023", zwanego dalej „Cumulusy 2023", są: Air Sports Promotion Ltd., 7 Bell Yard, London, United Kingdom, WC2A 2JR oraz Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych „Aviatornia” z siedzibą w Warszawie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady Cumulusy 2023, którego celem jest wyłonienie – na podstawie decyzji członków Kapituły, władz aeroklubów, dziennikarzy, kibiców oraz wyników sportowych zawodników – listy laureatów, którzy otrzymają wyróżnienia za swoje dotychczasowe, lotnicze osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z 2023 roku. Plebiscyt Cumulusy 2023 obejmuje następujące kategorie: sport, szkolenie lotnicze-osoba, szkolenie lotnicze-instytucja, airshow, pasjonaci, promotor lotnictwa-osoba, promotor lotnictwa-instytucja, Cumulus Extreme, wydarzenie/organizator, osobowość naukowa, konkurs fotograficzny, konkurs filmowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby i nazw kategorii w każdej chwili w zależności od nadesłanych zgłoszeń kandydatów.
Regulamin oraz wszelkie informacje związane z Cumulusy 2023 są opublikowane na stronie internetowej www.cumulusy.pl w odpowiednich zakładkach.
Organizatorzy w czasie plebiscytu Cumulusy 2023 mogą wykorzystać dedykowane aplikacje mobilne np. w celach informacyjnych, promocyjnych, do przeprowadzenia głosowania oraz w zakresie opisanym w danej aplikacji.
3. Pracownicy Organizatora oraz osoby i instytucje współpracujące z nim w zakresie organizacji Cumulusy 2023, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Cumulusy 2023.
4. Do zgłaszania kandydatów do wyróżnień w Cumulusy 2023 uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Kapituły, a także pracownicy i współpracownicy Organizatora.
5. Nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Cumulusy 2023 czuwa Kapituła w składzie:

- Jerzy Makula
- Serafina Ogończyk-Mąkowska
- Lidia Kosk
- Aleksandra Kutz
- Arkadiusz „Maya” Majewski
- Leszek Mańkowski
- Miłka Raulin
- Marian Wieczorek
- Inga Piasecka
- Witold Sokół
- Robert Zawada
- Krzysztof Krawcewicz
- Jarosław Paszyn
- Krzysztof Sondej

 Etapy Cumulusy 2023

6. Plebiscyt Cumulusy 2023 składa się z następujących etapów:
- Etap I Cumulusy 2023 – zgłaszanie zawodników lub/i załóg, osób, firm, instytucji, itp. – do udziału w Cumulusy 2023 można zgłosić dowolnego zawodnika lub/i załogę, osobę, firmę, instytucję, itp. Aby tego dokonać, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.cumulusy.pl należy wysłać imię i nazwisko zawodnika/osoby lub podać nazwę firmy/instytucji. Należy też uzasadnić (np. wymienić osiągnięcia sportowe, opisać ekstremalny wyczyn, wymienić wybitne zasługi i dokonania związane z lotnictwem, itp.), dlaczego zgłaszana osoba lub firma/instytucja powinna otrzymać wyróżnienie. W przypadku zgłoszenia załogi, należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób, które do niej należą. Organizator będzie sukcesywnie zamieszczał na stronie www.cumulusy.pl otrzymane zgłoszenia oraz publicznie dostępne informacje na temat zgłoszonych osób oraz firm/instytucji. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 01.12.2023 do 31.12.2023.
- Etap II Cumulusy 2023 – NOMINACJE; od 01.12.2023 do 05.01.2024 przedstawiciele Organizatorów i/lub Kapituły weryfikują otrzymane zgłoszenia i decydują, kto spośród wszystkich zgłoszonych osób oraz firm/instytucji otrzymuje nominację i kwalifikuje się do udziału w Plebiscycie Cumulusy 2023 w odpowiedniej kategorii. Lista Nominowanych zostanie opublikowana 08.01.2024.
- Etap III Cumulusy 2023 – wyłonienie listy FINALISTÓW Cumulusy 2023 ze wszystkich Nominowanych na podstawie: osiągnięć sportowych (punkty medalowe), głosowania członków Kapituły, władz aeroklubów, dziennikarzy i kibiców.
W kategorii „Sport” do kolejnego etapu przechodzi 15 Finalistów z największą liczbą punktów (P), na którą składa się 5 elementów o takiej samej wadze (20%):
a) punkty medalowe (PM)
b) głosowanie/punkty Kapituły (PK) – każdy z Członków Kapituły głosuje za pomocą udostępnionej przez Organizatora platformy przyznając zgłoszonym kandydatom punkty wg zasady: I miejsce-10pkt, II miejsce-9pkt., itd. aż do X miejsce-1pkt., a dalsze miejsca 0 pkt.
c) głosowanie/punkty władz aeroklubów (PA) – jak w pkt. 6.b)
d) głosowanie/punkty dziennikarzy (PD) – jak w pkt 6.b)
e) głosowanie/punkty kibiców (PF) - odbywa się za pomocą głosowania smsowego i/lub w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje;
W pozostałych kategoriach (np. „Pasjonaci”) do kolejnego etapu przechodzi 3 Finalistów w danej kategorii z największą liczbą punktów (P), na którą składają się 4 elementy o takiej samej wadze (25%):
aa) głosowanie/punkty Kapituły (PK) – każdy z Członków Kapituły głosuje za pomocą udostępnionej przez Organizatora platformy przyznając zgłoszonym kandydatom punkty wg zasady: I miejsce-3pkt, II miejsce-2pkt., III miejsce-1pkt.
bb) głosowanie/punkty władz aeroklubów (PA) – jak w pkt. 6.aa)
cc) głosowanie/punkty dziennikarzy (PD) – jak w pkt 6.aa)
dd) głosowanie/punkty kibiców (PF) - odbywa się za pomocą głosowania smsowego i/lub w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje;
W kategorii „Cumulus Extreme” mogą być zgłaszani kandydaci wszystkich narodowości.
Etap III trwa od 08.01.2024 do 31.01.2024 do godz. 12:00 lokalnego czasu polskiego. Lista Nominowanych zostanie ogłoszona 08.01.2024. Głosowanie rozpocznie się 09.01.2024, a wyniki będą publikowane na stronie internetowej www.cumulusy.pl do 28.01.2024 i aktualizowane minimum raz dziennie. Lista Finalistów we wszystkich kategoriach zostanie opublikowana dnia 03.02.2024 na w/w stronie internetowej.
Punkty medalowe (PM) za osiągnięcia sportowe w 2023 roku przyznawane są wg poniższych zasad:
- złoty medal WAG (World Air Games) lub TWG (The World Games) - indywidualnie – 150; drużynowo – 75
- srebrny medal WAG lub TWG – indywidualnie – 130; drużynowo – 65
- brązowy medal WAG lub TWG – indywidualnie – 110; drużynowo - 55
- złoty medal MŚ (Mistrzostwa Świata) – indywidualnie – 100; drużynowo – 50
- srebrny medal MŚ – indywidualnie – 90; drużynowo – 45
- brązowy medal MŚ – indywidualnie – 80; drużynowo – 40
- pierwsze miejsce PŚ (Puchar Świata, klasyfikacja końcowa) – indywidualnie – 90; drużynowo – 45
- drugie miejsce PŚ – indywidualnie – 80; drużynowo – 40
- trzecie miejsce PŚ – indywidualnie – 70; drużynowo – 35
- pierwsze miejsce PŚz (Puchar Świata, pojedyncze zawody) – indywidualnie – 50; drużynowo – 25
- drugie miejsce PŚz – indywidualnie – 40; drużynowo – 20
- trzecie miejsce PŚz – indywidualnie – 30; drużynowo – 15
- pierwsze miejsce GP (Grand Prix, klasyfikacja końcowa) – indywidualnie – 70; drużynowo – 35
- drugie miejsce GP – indywidualnie – 60; drużynowo – 30
- trzecie miejsce GP – indywidualnie – 50; drużynowo – 25
- pierwsze miejsce GPz (Grand Prix, pojedyncze zawody) – indywidualnie – 40; drużynowo – 20
- drugie miejsce GPz – indywidualnie – 30; drużynowo – 15
- trzecie miejsce GPz – indywidualnie – 20; drużynowo – 10
- złoty medal ME (Mistrzostwa Europy) indywidualnie – 80; drużynowo – 40
- srebrny medal ME – indywidualnie – 70; drużynowo – 35
- brązowy medal ME – indywidualnie – 60; drużynowo – 30
- złoty medal MP (Mistrzostwa Polski) – 60
- srebrny medal MP – 50
- brązowy medal MP – 40
- pierwsze miejsce PP (Puchar Polski, klasyfikacja końcowa) – 50
- drugie miejsce PP – 40
- trzecie miejsce PP – 30
- pierwsze miejsce PPz (Puchar Polski, pojedyncze zawody) – 30
- drugie miejsce PPz – 20
- trzecie miejsce PPz – 10
- wybitne osiągnięcie sportowe – 50
 
Do dnia 25.01.2024 każdy zawodnik/załoga może weryfikować i aktualizować liczbę przyznanych mu/jej punktów medalowych za osiągnięcia sportowe kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej cumulusy2023@cumulusy.pl i/lub zakładki „Kontakt”. Po wskazanym wyżej terminie weryfikacja i aktualizacja naliczonych punktów medalowych za osiągnięcia sportowe nie będzie możliwa.
NOMINACJE FINAŁOWE otrzymuje łącznie nie więcej niż 15 zawodników lub/i załóg. W przypadku równej liczby głosów, o przyznaniu nominacji decyduje głosowanie Kapituły.
 
- Etap IV Cumulusy 2023 – głosowanie finałowe i ogłoszenie wyników Cumulusy 2023; zasada głosowania ważonego pozostaje taka sama jak w Etapie III dla poszczególnych kategorii, a punkty medalowe i głosy Kapituły, władz aeroklubów, dziennikarzy i fanów zdobyte w Etapie III nie zerują się, przy czym punkty PM, PK, PA i PD przyznawane są na nowo; ponownie zostaje uruchomione głosowanie smsowe oraz w aplikacji #odlotoweemocje dla kibiców i na nowo przyznawane są punkty PF; Etap IV trwa od 04.02.2024 do 14.02.2024 do godz. 12:00 lokalnego czasu polskiego. Przebieg i wyniki głosowania są publikowane na stronie internetowej www.cumulusy.pl do 11.02.2024 i aktualizowane minimum raz dziennie; końcowe punkty (P) obliczane są po zakończeniu Etapu IV poprzez sprawdzenie, czy zostały one zdobyte zgodnie z niniejszym Regulaminem, poprawnie wyliczone i zapisane w systemie Organizatora. W przypadku, gdyby była równa liczba punktów (P), Kapituła ma głos przeważający i wskazuje zwycięzcę. Wygrywa zawodnik lub/i załoga z największą liczbą punktów (P).


CUMULUSY 2023 – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nadesłane do konkursu zdjęcia zostaną wnikliwie ocenione przez Jury konkursu, składające się z uznanych w środowisku fotografów lotniczych, którzy wybiorą najlepsze zdjęcie lotnicze 2023 roku, a jego autor otrzyma „Nagrodę Główną”. Z kolei sympatycy lotnictwa zafascynowani fotografią będą wybierali najlepsze ich zdaniem zdjęcie biorąc udział w głosowaniu sms i/lub w aplikacji #odlotoweemocje i zdecydują o tym, kto z autorów zdjęć konkursowych otrzyma „Nagrodę Publiczności”.

Jury konkursu:
Sławek „hesja” Krajniewski – Przewodniczący Jury
Mariusz „MarS” Suwalski
Maciej „szamal” Szamałek
Piotr Łysakowski
Bartek Bera
Piotr Gubernat
Paweł Glink

Nagrody:
Nagroda Główna – statuetka Cumulus Foto oraz… (pełne info do 10 lutego 2024)
Nagroda Publiczności – dyplom oraz… (pełne info do 10 lutego 2024)

Udział w konkursie i zgłaszanie zdjęć:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto poprawnie i terminowo prześle zdjęcie swojego autorstwa wg poniższych wytycznych:
- Uczestnik konkursu może zgłosić TYLKO JEDNO, własne zdjęcie lotnicze, które wykonał w 2023 roku. - Zdjęcie musi być przygotowane w formacie:
- Dłuższy bok 2048 pikseli bez względu na to czy pion, czy poziom.
- Bez jakichkolwiek ramek, napisów czy logo na zdjęciu.
- Zdjęcie musi zawierać exif.
- Format pliku - JPG.
- Nazwa pliku - Imię i Nazwisko autora; z wielkich pierwszych liter imienia i nazwiska, bez polskich znaków, imię i nazwisko rozdzielone podkreślnikiem wg wzoru:
Lukasz_Borowka.jpg

Tak przygotowany plik należy wysłać na adres mailowy: foto@cumulusy.pl w terminie od 1 grudnia 2023 do 5 stycznia 2024 podając w treści wiadomości swój numer telefonu do kontaktu.
Zdjęcia nadesłane w nieprawidłowym formacie będą zwracane do autora z prośbą o poprawę formatu do właściwego. Zweryfikowane zdjęcia zostaną przesłane do członków Jury konkursu i będą oceniane.

Zasady oceny zdjęć:

Członek Jury konkursu oceniając zdjęcia przyznaje punkty w każdej z wymienionych niżej czterech kategorii oraz skali ocen absolutnie SUBIEKTYWNIE porównując elementy ocenianego zdjęcia z tym, jakby on sam zrobił, wykadrował i obrobił dane zdjęcie. Najlepsza i najgorsza ocena zdjęcia zostaną odrzucone.
Kategorie oceny:
JAKOŚĆ ZDJĘCIA
Jakość samego obrazka zależna od zastosowania danego sprzętu fotograficznego, umiejętności dostosowania jego parametrów do danej sytuacji i sama technika wykonania zdjęcia, czyli wszystkie elementy, na które autor zdjęcia miał wpływ w momencie fotografowania (umiejętność oddania ruchu fotografowanego obiektu, umiejętność złapania bądź wybrania „właściwego momentu”, wykorzystanie tła, odpowiednia głębia ostrości, ogniskowa, ekspozycja).
KADROWANIE
Umiejętność odpowiedniego umieszczenia fotografowanego obiektu w kadrze dla najlepszego oddania klimatu danej sytuacji i ukazania tego, co w fotografowanej sytuacji jest najważniejsze.
OBRÓBKA
Umiejętność odpowiedniego wykorzystania programu do obróbki zdjęć do korekty wszelkich niedoskonałości, jakie niesie ze sobą proces samego fotografowania oraz do wywołania odpowiedniego efektu.
EFEKT „WOW”!
Ogólne wrażenie, wynikające z wyjątkowości: kadru, fotografowanego obiektu, klimatu, scenerii oraz pomysłu na zdjęcie.
Skala ocen od 0 do 10 pkt., przy czym:
10 pkt. – Doskonale - Oceniana kategoria dopracowana jest w każdym calu. Nie mam żadnych wątpliwości przyznając tę ocenę. Zrobiłbym tak samo, albo bardzo podobnie. Jestem pod wrażeniem!
9 pkt. – Jest bardzo dobrze. Wyjątkowo i unikalnie. Byłoby doskonale, gdyby nie…
8 pkt. – Jest bardzo dobrze.
7 pkt. – Jest dobrze, przemyślanie i ciekawie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby nie…
6 pkt. – Dobrze, przemyślanie i ciekawie.
5 pkt. – Dobrze.
4 pkt. – Dostatecznie - Bez wyróżnienia ani na plus ani na minus. Przeciętnie.
3 pkt. – Drobne błędy lub niedociągnięcia.
2 pkt. – Oczywiste błędy lub niedociągnięcia.
1 pkt. – Karygodne błędy lub niedociągnięcia.
0 pkt. – Fatalnie - Brak jakichkolwiek argumentów przemawiających za oceną wyższą niż zero.

Nagroda Główna trafi do autora zdjęcia, które otrzyma największą liczbę punktów.

Nagroda publiczności – zasady głosowania sms i/lub w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje

Zdjęcia zaakceptowane przez Jury do konkursu będą zamieszczone od 8 stycznia 2024 jako miniatury na stronie internetowej www.cumulusy.pl i w aplikacji #odlotoweemocje. Głosowanie sms i w aplikacji #odlotoweemocje będzie aktywne od 9 stycznia 2024 do 14 lutego 2024 do godz.12:00.

Głosowanie SMS

- głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien wysłać w podanym wyżej terminie głosowania wiadomość SMS pod numer 73480, w treści wpisując CUMULUSY.NR, gdzie NR podany jest przy każdej z miniatur zdjęcia na stronie www.cumulusy.pl,
- opłata od głosującego pobierana jest za każdy odebrany SMS w wysokości 3,00 zł netto, czyli 3, 69 zł brutto
- jeden sms to jeden głos dla danego zdjęcia,
- w podanym wyżej terminie głosowania z jednego numeru telefonu można wysyłać jednego smsa na dobę na każde ze zdjęć, a głosujący, który wysłał więcej smsów i został obciążony opłatą, nie ma prawa żądania od Organizatora zwrotu tejże opłaty
- głosujący, który wysłał SMS w terminach innych niż podany wyżej termin głosowania i został obciążony opłatą, nie ma prawa żądania od Organizatora zwrotu tejże opłaty
- usługa jest dostępna u wszystkich operatorów (T-Mobie, Play, Plus, Orange)
- usługa jest promowana przez Organizatorów w social mediach, na stronach internetowych Organizatorów oraz za pośrednictwem patronów medialnych Plebiscytu Cumulusy 2023 (dlapilota.pl, samoloty.pl, plar.pl, itd.)

Głosowanie w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje

- głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien: zainstalować aplikację #odlotoweemocje , zarejestrować się w niej i zalogować, a następnie dołączyć do wydarzenia „Cumulusy 2023”, dzięki czemu w w/w terminie głosowania każdego dnia otrzyma ankietę z miniaturami zdjęć i możliwością oddania głosu na wybrane zdjęcie
Odbiorcą płatności smsowych jest Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych Aviatornia z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 11d/6, 02-495 Warszawa, NIP:5223184181, REGON: 386174318, KRS: 0000843449, a płatności pobierane są za możliwość oddania głosu w Plebiscycie Cumulusy 2023 i przeznaczone są na realizację celów statutowych fundacji.
Punkty za głosy sms i za głosy w aplikacji #odlotoweemocje sumują się, a Nagrodę Publiczności otrzyma autor zdjęcia, które zdobyło najwięcej punktów. W przypadku równej ilości punktów, decyduje liczba głosów zdobytych w aplikacji #odlotoweemocje.
Nagroda Główna oraz Nagroda Publiczności zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Gali Finałowej Cumulusy 2023, która odbędzie się 17 lutego 2024 w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

CUMULUSY 2023 – KONKURS FILMOWY

Nadesłane do konkursu filmy o tematyce lotniczej zostaną wnikliwie ocenione przez Jury konkursu, składające się z uznanych w środowisku filmowym i lotniczym osobistości, które wybiorą najlepszą produkcję filmową 2023 roku, a jej producent/reżyser/twórca otrzyma „Nagrodę Główną” – statuetkę Cumulus Film.

Jury Konkursu:
Magdalena Piekorz – Przewodnicząca Jury
Joanna Jabłczyńska
Andrzej Sołtysik
Krzysztof Niewiadomski
Piotr Gubernat
Robert Galas


Nagrody:
Nagroda Główna – statuetka Cumulus Film oraz… (pełne info do 10 lutego 2024)
Dla zwycięzcy danej kategorii – dyplom oraz… (pełne info do 10 lutego 2024)

Udział w konkursie i zgłaszanie filmów:
Producent/reżyser/twórca filmowy może zgłosić swój film o tematyce lotniczej do udziału w konkursie wg poniższych wytycznych:
- na adres film@cumulusy.pl należy wysłać email z linkiem do swojego filmu zamieszczonego w serwisie YouTube, Vimeo lub innym, lub oryginalny plik za pośrednictwem serwisu „Wetransfer”
- w treści emaila należy podać: tytuł filmu, swoje imię i nazwisko, kontaktowy nr telefonu
- zgłoszenia filmów można nadsyłać w terminie od 1 grudnia 2023 do 5 stycznia 2024
Kategorie i zasady oceny filmów:
Wszystkie nadesłane produkcje filmowe o tematyce lotniczej zostaną odpowiednio przydzielone do jednej z kategorii wymienionych poniżej:
- krótki metraż – czas trwania do 30 minut
- średni metraż – czas trwania 31-60 minut
- długi metraż – czas trwania powyżej 60 minut
W każdej z kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma dyplom, a „Nagroda Główna” – statuetka Cumulus Film trafi do producenta/reżysera/twórcy filmowego, którego produkcja zyska największe uznanie Jury konkursu.
„Nagroda Główna” oraz dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Gali Finałowej Cumulusy 2023, która odbędzie się 17 lutego 2024 w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

 


Ostateczne ogłoszenie wyników Cumulusy 2023 we wszystkich kategoriach, wręczenie statuetek i nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się dnia 17 lutego 2024 w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Nagrody dla laureatów Cumulusy 2023


 7. Pełna lista nagród dla laureatów Cumulusy 2023 zostanie podana nie później niż dnia 10 lutego 2024.
Nagrody w kategorii „Sport”:
- za zajęcie pierwszego miejsca - statuetka Złoty Cumulus i 5 000,00 PLN
- za zajęcie drugiego miejsca - statuetka Srebrny Cumulus i 4 000,00 PLN
- za zajęcie trzeciego miejsca - statuetka Brązowy Cumulus i 3 000,00 PLN
- za zajęcie czwartego miejsca - statuetka Błękitny Cumulus i 2000,00 PLN
- za zajęcie piątego miejsca - statuetka Błękitny Cumulus i 1000,00 PLN
- za miejsca od szóstego do dziesiątego - statuetka Błękitny Cumulus
Laureaci Cumulusy 2023 mogą otrzymać statuetki, a także nagrody pieniężne lub niepieniężne, ufundowane przez Organizatora oraz dodatkową nagrodę pieniężną lub niepieniężną, ufundowaną przez sponsora.
W przypadku załóg biorących udział w Cumulusy 2023 statuetkę otrzymuje Kapitan załogi, a nagroda pieniężna jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób w załodze i każdy członek załogi otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do liczby osób w załodze.
Organizator ma obowiązek wypłacić nagrody finansowe i/lub przekazać nagrody rzeczowe nie później niż do dnia 30.06.2024.
Laureat otrzyma nagrody pieniężne i/lub niepieniężne pod warunkiem, że:
- stawi się osobiście dnia 17.02.2024 na Gali Finałowej Cumulusy 2023 we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie.
8. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę - statuetkę Złoty Cumulus z Diamentem i nagrodę specjalną zawodnikowi, załodze lub drużynie jako uhonorowanie wieloletniej kariery sportowej i zdobytych w tym czasie trofeów. Fundatorem nagrody specjalnej może być sponsor. Sponsor nie ma wpływu na decyzję Kapituły.
9. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę – statuetkę Cumulus Specjalny osobie, firmie, instytucji, etc., np. za: szczególny wkład w promowanie i wspieranie sportu lotniczego, dbałość o historię i pielęgnowanie tradycji lotniczych, wybitne zasługi lotnicze, zaangażowanie na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiego lotnictwa.
10. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę – statuetkę Cumulus Fair Play zawodnikowi, załodze, drużynie, klubom, kibicom, instytucjom, firmom, itd. za postawę „fair play” oraz krzewienie i promowanie zachowań wpisujących się w szlachetną ideę „fair play”.
Podatek od nagród
11. Zwycięzcy wyrażają zgodę, że w przypadku nagród pieniężnych, będą one pomniejszone o podatek od nagrody, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, który to podatek nie będzie wypłacany do rąk zwycięzcy, ale przekazywany przez Organizatora na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
12. Zwycięzcy akceptują, że w przypadku nagród rzeczowych, będą mieli obowiązek uiścić Organizatorowi właściwy podatek od nagrody przed jej wydaniem i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku Organizator wyda im nagrody.

Głosowanie smsowe możliwe jest dzięki współpracy z serwisem Cashbill (http://www.cashbill.pl ) i będzie się odbywać w wymienionych wyżej terminach i przy zachowaniu poniżej określonych warunków:
- głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien wysłać w podanych wyżej w Regulaminie terminach głosowania wiadomość SMS pod numer 73480, w treści wpisując CUMULUSY.NR, gdzie NR oznacza numer zgłoszonego kandydata. Numer NR podany jest przy opisie każdego z kandydatów na stronie www.cumulusy.pl,
- opłata od głosującego pobierana jest za każdy odebrany SMS w wysokości 3,00 zł netto, czyli 3, 69 zł brutto
- jeden sms to głos dla kandydata,
- w podanych wyżej w Regulaminie terminach głosowania z jednego numeru telefonu można wysyłać jednego smsa na dobę na każdego z kandydatów, a głosujący, który wysłał więcej smsów i został obciążony opłatą, nie ma prawa żądania od Organizatora zawrotu tejże opłaty
- głosujący, który wysłał SMS w terminach innych niż podane wyżej w Regulaminie terminy głosowania i został obciążony opłatą, nie ma prawa żądania od Organizatora zwrotu tejże opłaty
- usługa jest dostępna u wszystkich operatorów (T-Mobie, Play, Plus, Orange)
- usługa jest promowane przez Organizatorów w social mediach, na stronach internetowych Organizatorów oraz za pośrednictwem patronów medialnych Plebiscytu Cumulusy 2023 (dlapilota.pl, samoloty.pl, plar.pl, itd.)

Głosowanie w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje będzie się odbywać w wymienionych wyżej terminach i przy zachowaniu poniżej określonych warunków:
- głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien: zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację #odlotoweemocje, zarejestrować się w niej i zalogować, a następnie dołączyć do wydarzenia „Cumulusy 2023”, dzięki czemu każdego dnia głosowania otrzyma ankietę z możliwością oddania głosu na wybranych kandydatów w każdej z kategorii
- w podanych wyżej w Regulaminie terminach głosowania z jednego urządzenia mobilnego można oddać jeden głos na dobę na każdego z kandydatów
 
Odbiorcą płatności smsowych jest Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych Aviatornia z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 11d/6, 02-495 Warszawa, NIP:5223184181, REGON: 386174318, KRS: 0000843449, a płatności pobierane są za możliwość oddania głosu w Plebiscycie Cumulusy 2023 i przeznaczone są na realizację celów statutowych fundacji.

Postanowienia końcowe
12. Regulamin Cumulusy 2023 wchodzi w życie z dniem opublikowania.
13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
Wszelkie reklamacje związane z Cumulusy 2023 rozpatrywane są od dnia 01.12.2023 i należy je zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Cumulusy 2023. Reklamacje związane z Cumulusy 2023 rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
14. Zawodnik/Załoga/Kandydat może składać reklamacje związane z Cumulusy 2023 tylko i wyłącznie wówczas, gdy dotyczą one tegoż Zawodnika/Załogi/Kandydata.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania wraz ze swoimi Patronami, Partnerami, Sponsorami, itd. dodatkowych konkursów związanych z Cumulusami 2023.
16. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
* zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Cumulusy 2023, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych takich jak siła wyższa,
* niedoręczenie osobie nagrodzonej nagrody spowodowane nie podaniem przez nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
* świadczone przez Pocztę Polską lub/i firmy kurierskie usługi pocztowe.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania uroczystej Gali Finałowej CUMULUSY 2023 w terminie innym niż 17 lutego 2024 lub/i w wersji „online” bez udziału publiczności/gości.
18. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Cumulusy 2023.
19. Prawem właściwym do interpretacji zapisów Regulaminu oraz rozstrzygania ewentualnych wątpliwości jest prawo polskie.

Organizatorzy
Partnerzy merytoryczni
Patroni Honorowi
Gospodarz Gali i Złoty Partner
Srebrny Partner
Brązowi Partnerzy
Partner motoryzacyjny
Wspieramy
Partnerzy technologiczni
Partnerzy Główni wybranych kategorii
Partnerzy wspierający wybranych kategorii
Patroni medialni