Cumulusy.pl
Regulamin Serwisu
Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługa polega na prezentowaniu profilu zawodnika (lub załogi) biorącego udział w konkursie 2. Plebiscyt na 10 najlepszych polskich sportowców lotniczych Cumulusy 2016.

DEFINICJE

§1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:
1. Administrator Danych / Usługodawca – Air Sports Promotion Ltd., 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor, London, United Kingdom, WC1A 2SE, e-mail: cumulusy2016@cumulusy.pl;
2. Regulamin – niniejszy dokument;
3. Serwis – http://www.cumulusy.pl ;
4. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną z Usługodawcą;
8. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
9. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usługi. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
10. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
11. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
12. Dane osobowe – informacje, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej w sposób bezpośredni albo pośredni;
13. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;
14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
§2. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest czas GMT + 0.
§3. Regulamin obowiązuje od dnia 01. Stycznia 2017r.

WYMAGANIA TECHNICZNE

§4. Do prawidłowego działania Serwisu i Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka Internetowa.
§5.1. Usługodawca zapewnia pomoc techniczną.
§5.2. Użytkownik może zgłosić zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy technicznej za pomocą zakładki „Kontakt" widocznej w Serwisie.
§5.3. Pomoc techniczna świadczona jest w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

§6. Użytkownik korzysta z Usług w celu obsługi profilu zawodnika (lub załogi) zgłoszonego do 2. Plebiscytu Cumulusy 2016, którego regulamin znajduje się w Serwisie.
§7. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.
§8. Konto utworzone zostaje na czas oznaczony – czas trwania 2. Plebiscytu na 10 najlepszych polskich sportowców lotniczych Cumulusy 2016.
§9. Zgłaszanie zawodników lub załóg, a także oddawanie głosów w plebiscycie i udział
w konkursie odbywa się zgodnie z regulaminem Plebiscytu.

ZAWARCIE UMOWY

§10.1 Usługodawca kontaktuje się z zawodnikiem lub załogą, która została zgłoszona do konkursu i przekazuje informacje o utworzeniu profilu w Serwisie. Po dokonaniu rejestracji przypisany zostaje profil do utworzonego Konta.
§10.2 Użytkownik jest zobowiązany, w toku rejestracji, do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym jego danych (np. danych osobowych, adresu e-mail), a w przypadku ich późniejszej zmiany zobowiązuje się̨ do ich niezwłocznej aktualizacji.
§10.3 Zawarcie Umowy następuje z chwilą Aktywacji Konta przez Usługodawcę i poinformowania o tym fakcie Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail.
§10.4 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony zgodnie z §8.

PRAWA I OBOWIĄZKI

§11. Użytkownik ma prawo:
a) korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
b) zarządzać swoim Kontem (np. edytować podane przez siebie dane, edytować opcje prywatności, etc.);
c) zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności do Usługi. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły rozbudowy i w tym celu zachęca do komunikacji za pomocą zakładki „Kontakt";
d) kierować zapytania do działu pomocy technicznej;
e) zgłaszać reklamacje;
f) odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
g) wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie.
§12. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu:
a) zgodnie z prawem, do którego przestrzegania jest obowiązany;
b) zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ich przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego;
c) w sposób nieprowadzący do utrudniania lub/i zakłócania funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu;
d) posługiwać się danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
e) przed skorzystaniem z Usług sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne, o których mowa w Regulaminie;
§13. ZABRONIONE JEST UŻYWANIE SERWISU DO DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ, SABOTAŻOWEJ BĄDŹ INNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ JAK I DO DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK NARUSZEŃ PRAWA ORAZ POPEŁNIANIA DELIKÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH GROŹBY, INWEKTYWY, PROPAGUJĄCYCH NIENAWIŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH BĄDŹ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB JE SZYKUJĄCYCH, ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW WULGARNYCH, NIEPRZYZWOITYCH, PROFANUJĄCYCH, GORSZĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, NARUSZAJĄCYCH BĄDŹ MOGĄCYCH NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE BĄDŹ INNE DOBRA PRAWNIE CHRONIONE OSÓB TRZECICH, ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ZACHĘCAJĄCYCH DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, ZAMIESZCZANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH BĄDŹ BĘDĄCYCH NIEZAMÓWIONĄ INFORMACJĄ HANDLOWĄ.
§14. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne osoby trzecie bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innej osoby trzeciej. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do zakładania Konta każdemu nowemu Użytkownikowi i świadczenia na rzecz każdego Użytkownika Usług określonych w Regulaminie.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§15. Usługodawca ma prawo:
a) informować Użytkowników, za pomocą systemu teleinformatycznego, o nowych funkcjonalnościach Usług;
b) stosować przerwy techniczne w działaniu Usług w celu konserwacji, modyfikacji lub/i ich modernizacji jak i Serwisu;
c) zablokować Konto Użytkownikowi z powodu naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika i nie otrzymania od niego wyjaśnień w tej sprawie;
d) wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie.
§16. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu jak i Usług.
§18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie lub/i niezgodnie z prawem wpisane dane, w tym dane osobowe przez Użytkownika;
b) brak dostępu, przez Użytkownika, do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności;
c) umieszczone przez Użytkownika materiały;
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiło z jego winy lub/i poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek jego działań bądź zaniechań albo działań bądź zaniechań osoby trzeciej, na które nie miał wpływu Usługodawca lub/i poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo usunął Konto lub/i poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej lub/i poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania lub/i poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działania bądź zaniechania Użytkownika, na które nie miał wpływu Usługodawca lub/i poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika jak i osobę trzecią na skutek nie stosowania się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu albo rozwiązania z nim Umowy przez Usługodawcę.
§19. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

REKLAMACJE

§20.1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) za pośrednictwem formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt"). W zgłoszeniu prosimy wskazać dane Konta i możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia).
§20.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie.
§20.3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§21.1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym.
§21.2. W celu rozwiązania Umowy, Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Usługodawcą (zakładka „Kontakt"). Usługodawca będzie telefonicznie prosił o potwierdzenie.
§21.3. Usługodawca wypowiada Umowę poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Użytkownika.
§21.4. Usunięcie Konta oznacza usunięcie profilu i tym samym wykluczenie z konkursu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§22.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług.
§22.2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe także osób, których dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu zawodnika lub/i załogi w danym plebiscycie wyłącznie w celu poinformowania ich o tym, że zostali zgłoszeni w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, który nie narusza interesu i praw osób, których dane dotyczą. Osoba, której dane zostały zgłoszone potwierdza swoje dane i rejestruje się w Serwisie celem uzupełnienia swojego profilu lub aktualizacji danych osobowych.
§23. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.
§24. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
§25. Usunięcie danych osobowych Użytkownika następuje na skutek rozwiązania Umowy.
§26. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§27. Układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video w Serwisie przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
§28. Nazwa „Cumulusy" używana jest w obrocie gospodarczym bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług Usługodawcy względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio usług i produktów osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
§29. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
§30. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.
§31. Usługodawca świadczy Usługę polegającą m.in. na przechowywaniu danych przez Użytkownika. Tym samym Usługodawca wyłącznie przechowuje dane Użytkownika i umożliwia ich transmisję w Internecie.
§32. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy, a w uzasadnionym przypadku zablokuje dostęp do wskazanych przez osobę trzecią materiałów poprzez ich usunięcie.
§33. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo materiału, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych;
b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo;
c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie, bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe;
d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie;
e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego nieodpłatne ściągnięcie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie nieodpłatnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34.1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed wysłaniem oświadczenia woli o zawarciu Umowy przez Użytkownika (Regulamin może zostać wydrukowany) oraz dodatkowo przesyła link do jego treści i załączników e-mailem.
§34.2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną (zakładka „Kontakt").
§35.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
§35.2. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian w Regulaminie. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
§35.3. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie zmian w Regulaminie. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym brzmieniem Regulaminu.
§36. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i odpowiednie przepisy obowiązujące Konsumenta.
§37. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
§38. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
§39. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
§40. Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

Załącznik 1: Polityka Prywatności
Załącznik 2: Regulamin Plebiscytu 2016

Załącznik 1: Polityka prywatności cumulusy.pl

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik nr1 do Regulaminu Serwisu Cumulusy.pl

* Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników i osób odwiedzających Serwis (dalej łącznie jako „Użytkownicy").
* Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można przeczytać w Regulaminie.
* Połączenie z naszą witryną jest bezpieczne! Używamy protokołu szyfrowania SSL.

1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z Serwisu, które przechowywane są po stronie Użytkownika.
2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Serwisu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie, z jakiej witryny trafił do Serwisu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Usługi w Serwisie etc.
3. Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
4. Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 i 2 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Serwisu dla Użytkowników.
5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01. Stycznia 2017 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Załącznik 2: Regulamin Plebiscytu Cumulusy 2016

REGULAMIN
2.
Plebiscytu na 10 najlepszych polskich sportowców lotniczych
CUMULUSY 2016

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem 2. Plebiscytu na 10 najlepszych polskich sportowców lotniczych „CUMULUSY 2016", zwanego dalej „Plebiscytem 2016", jest Air Sports Promotion Ltd., 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor, London, United Kingdom, WC1A 2SE
2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu 2016, którego celem jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – listy 10 najlepszych sportowców lotniczych Polski 2016 roku. Regulamin oraz wszelkie informacje związane z Plebiscytem 2016 są opublikowane na stronie internetowej www.cumulusy.pl w odpowiednich zakładkach.
3. Pracownicy Organizatora oraz osoby i instytucje współpracujące z nim w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem 2016.
4. Do zgłaszania kandydatów w Plebiscycie 2016 uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Kandydatów nie mogą zgłaszać pracownicy Organizatora oraz osoby, które biorą bezpośredni udział w organizowaniu Plebiscytu 2016, a także osoby najbliższe – małżonkowie, rodzeństwo etc. - tych osób.
5. Głosujący poprzez dodawanie każdorazowo wpisu lub zdjęcia za pośrednictwem kanału na Facebooku, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Organizatorowi, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie, bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora,
e) usytuowanie w sieci, na stronach internetowych Organizatora lub kanałach social media, w sposób pozwalający na jego nieodpłatne ściągnięcie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie nieodpłatnie.
6. Głosujący umieszczając materiał, o którym mowa powyżej oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do rozporządzania danym wpisem lub zdjęciem i udziela licencji, o której mowa powyżej nieodpłatnie na poczet wzięcia udziału w Plebiscycie 2016 i możliwości wygrania nagrody.
7. Nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Plebiscytu 2016 czuwa Kapituła w składzie:
- Kasia Kowalska
- Maciej Stroiński
- Krzysztof Sondej
Etapy Plebiscytu 2016
8. Plebiscyt 2016 składa się z czterech etapów.
9. Etap I Plebiscytu 2016 – zgłaszanie zawodników lub/i załóg – do udziału w Plebiscycie 2016 można zgłosić dowolnego zawodnika lub załogę wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Plebiscytu 2016. Jeżeli zgłoszony zostanie zawodnik oraz załoga, której członkiem jest tenże zawodnik, Organizator skontaktuje się z tym zawodnikiem w celu ustalenia, czy zawodnik bierze udział w Plebiscycie 2016 indywidualnie, czy jako członek załogi. Zawodnik podpisuje stosowne oświadczenie w tej sprawie (Zał. 1) i przekazuje je Organizatorowi. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 01.01.2017 do 15.01.2017.
10. Etap II Plebiscytu 2016 – nominowanie zawodników lub/i załóg – spośród zgłoszonych kandydatur, członkowie Kapituły nominują nie więcej niż 30 zawodników lub/i załóg, przyznając punkty za osiągnięcia sportowe w 2016 roku wg poniższych zasad:
- złoty medal MŚ (Mistrzostwa Świata) – indywidualnie – 100; drużynowo – 50
- srebrny medal MŚ – indywidualnie – 90; drużynowo – 45
- brązowy medal MŚ – indywidualnie – 80; drużynowo – 40
- pierwsze miejsce PŚ (Puchar Świata, klasyfikacja końcowa) – indywidualnie – 90; drużynowo – 45
- drugie miejsce PŚ – indywidualnie – 80; drużynowo – 40
- trzecie miejsce PŚ – indywidualnie – 70; drużynowo – 35
- pierwsze miejsce PŚz (Puchar Świata, pojedyncze zawody) – indywidualnie – 50; drużynowo – 25
- drugie miejsce PŚz – indywidualnie – 40; drużynowo – 20
- trzecie miejsce PŚz – indywidualnie – 30; drużynowo – 15
- pierwsze miejsce GP (Grand Prix, klasyfikacja końcowa) – indywidualnie – 70; drużynowo – 35
- drugie miejsce GP – indywidualnie – 60; drużynowo – 30
- trzecie miejsce GP – indywidualnie – 50; drużynowo – 25
- pierwsze miejsce GPz (Grand Prix, pojedyncze zawody) – indywidualnie – 40; drużynowo – 20
- drugie miejsce GPz – indywidualnie – 30; drużynowo – 15
- trzecie miejsce GPz – indywidualnie – 20; drużynowo – 10
- złoty medal ME (Mistrzostwa Europy) indywidualnie – 80; drużynowo – 40
- srebrny medal ME – indywidualnie – 70; drużynowo – 35
- brązowy medal ME – indywidualnie – 60; drużynowo – 30
- złoty medal MP (Mistrzostwa Polski) – 60
- srebrny medal MP – 50
- brązowy medal MP – 40
- pierwsze miejsce PP (Puchar Polski, klasyfikacja końcowa) – 50
- drugie miejsce PP – 40
- trzecie miejsce PP – 30
- pierwsze miejsce PPz (Puchar Polski, pojedyncze zawody) – 30
- drugie miejsce PPz – 20
- trzecie miejsce PPz – 10
- wybitne osiągnięcie sportowe – 50
11. Nominacje otrzymuje nie więcej niż 30 zawodników lub/i załóg z największą liczbą zgromadzonych punktów. W przypadku równej liczby punktów, o przyznaniu nominacji decyduje Kapituła, podając do publicznej wiadomości uzasadnienie swojej decyzji. Ogłoszenie listy Nominowanych nastąpi dnia 16.01.2017.
12. Każdy z Nominowanych ma prawo osobiście uzupełnić swój profil na stronie internetowej Plebiscytu 2016. Aby tego dokonać, Nominowany powinien skontaktować się z Organizatorem Plebiscytu 2016 dzwoniąc pod nr telefonu +48 607 597 403 lub wysyłając email na adres cumulusy2016@cumulusy.pl z prośbą o podanie danych dostępowych do swojego profilu. W przypadku wysłania emaila, Nominowany musi obowiązkowo podać w nim swój nr telefonu w celu weryfikacji tożsamości. Organizator wysyła Nominowanemu drogą mailową dane dostępowe do profilu Nominowanego i Nominowany wg własnego uznania uzupełnia swój profil, który może zawierać:
- maksymalnie 3 zdjęcia,
- tekst o sobie lub/i osiągnięciach (maksymalnie 1 000 znaków),
- filmik video ( video może być zamieszczone jedynie jako link do nagrania osadzonego np. w serwisie YouTube, Vimeo lub innym podobnym).
13. W przypadku, gdy Nominowany nie uzupełni swojego profilu, Organizator ma prawo zamieścić w nim imię i nazwisko Nominowanego oraz publicznie dostępne informacje o osiągnięciach sportowych z roku 2016 chyba, że wniesie on pisemny sprzeciw albo wyrejestruje się z Serwisu www.cumulusy.pl . Wyrejestrowanie się (usunięcie Konta) oznacza wyłączenie z Plebiscytu 2016. Wszystkie zgromadzone głosy zostają usunięte.
14. Każdy z Nominowanych, którego profil jest uzupełniony przez Nominowanego lub/i Organizatora otrzymuje zaproszenie dla dwóch osób (Nominowany + osoba towarzysząca) na Galę Finałową.
15. Etap III Plebiscytu 2016 – głosujący w głosowaniu smsowym oddają głosy na Nominowanych, z których 10 z największą liczbą głosów przechodzi do Etapu IV. Głosy liczone są wg. zasady 1 sms = 1 głos. Do głosów zdobytych w tym etapie doliczane są również jako głosy punkty z Etapu II wg zasady 1 punkt = 1 głos. Przebieg i wyniki głosowania są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Plebiscytu 2016. Etap III trwa od 17.01.2017 do 31.01.2017.
16. Etap IV Plebiscytu 2016 (Finał) – głosowanie finałowe odbywa się za pośrednictwem głosowania smsowego. Głosy można oddawać na 10 Finalistów, którzy zdobyli najwięcej głosów w poprzednim Etapie III. Głosy zdobyte wcześniej nie zerują się. Głosy w Etapie IV doliczają się. Lista Finalistów zostanie ogłoszona 01.02.2017, a głosowanie finałowe będzie trwać od 02.02.2017 do 16.02.2017. Ostateczne ogłoszenie wyników głosowania, wręczenie statuetek i nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się dnia 18. lutego 2017 w Airport Hotel Okęcie.
Głosowanie
17. Głosowanie smsowe możliwe jest dzięki współpracy z serwisem Dotpay (http://www.dotpay.pl ) i będzie się odbywać w wymienionych wyżej terminach i przy zachowaniu poniżej określonych warunków:
- głosujący w celu oddaniu głosu powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 71068, w treści wpisując TC.PC.NR, gdzie NR oznacza numer Nominowanego zawodnika. Numer NR podany jest przy sylwetce każdego z Nominowanych na stronie z jego profilem,
- opłata od głosującego pobierana jest za każdy odebrany SMS w wysokości 1,23 zł,
- jeden sms to jeden głos oddany na Nominowanego,
- w podanych wyżej w Regulaminie terminach głosowania z jednego numeru telefonu można wysyłać nie więcej niż 10 smsów na dobę na każdego z Nominowanych
18. Wyniki głosowania Finałowego będą publikowane na bieżąco na stronie www.cumulusy.pl do dnia 13. lutego 2017, a ostatnie 3 dni głosowania nie będą publikowane.
19. Końcowe głosy obliczane są przez Kapitałę po zakończeniu Etapu IV poprzez sprawdzenie czy głosy zostały poprawnie oddane i zapisane w systemie Organizatora, a w przypadku, gdyby głosy wynosiły tyle samo, Kapituła ma prawo dodać głos przeważający. Wygrywa zawodnik lub/i załoga, na którą zostanie oddanych najwięcej głosów. Z czynności tej Kapituła sporządza protokół.
Nagrody dla zawodników lub/i załóg
20. Pełna lista nagród dla zawodników lub/i załóg zostanie podana nie później niż dnia 17. stycznia 2017. / Nagrody dla zawodników lub/i załóg biorących udział w Plebiscycie 2016:
- za zajęcie pierwszego miejsca - statuetka Złoty Cumulus i 10 000,00 PLN
- za zajęcie drugiego miejsca - statuetka Srebrny Cumulus i 8 000,00 PLN
- za zajęcie trzeciego miejsca - statuetka Brązowy Cumulus i 6 000,00 PLN
- za zajęcie czwartego miejsca - statuetka Błękitny Cumulus i 4 000,00 PLN
- za zajęcie piątego miejsca - statuetka Błękitny Cumulus i 2 000,00 PLN
- za miejsca od szóstego do dziesiątego - statuetka Błękitny Cumulus i 1 000,00 PLN

W przypadku załóg biorących udział w Plebiscycie 2015 statuetkę otrzymuje Kapitan załogi, a nagroda pieniężna jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób w załodze i każdy członek załogi otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do liczby osób w załodze.
21. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę - statuetkę Złoty Cumulus z Diamentem i nagrodę specjalną zawodnikowi, załodze lub drużynie jako uhonorowanie wieloletniej kariery sportowej i zdobytych w tym czasie trofeów. Fundatorem nagrody specjalnej może być sponsor. Sponsor nie ma wpływu na decyzję Kapituły.
22. Kapituła ma prawo przyznać wedle własnego uznania specjalną nagrodę – statuetkę Cumulus Specjalny osobie, firmie, instytucji, etc. za szczególny wkład w promowanie i wspieranie sportu lotniczego.

Nagrody dla głosujących
23. Pełna lista nagród dla głosujących zostanie podana nie później niż dnia 17. stycznia 2017. Wśród osób, które oddadzą przynajmniej jeden głos w Etapie III Plebiscytu oraz udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie na kanale Facebook lub wykonają zadanie konkursowe ogłoszone na kanale Facebook oraz podadzą kod, jaki otrzymały smsem po oddaniu głosu, zostaną przyznane nagrody:
- trzy roczne prenumeraty polskiego czasopisma lotniczego
- dwa podwójne zaproszenia na Galę Finałową
- bilety do kina
24. Ogłoszenie listy zdobywców nagród, o których mowa w pkt. 23 nastąpi dnia 01.02.2017. O sposobie odebrania nagród laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
25. Wśród osób, które oddadzą przynajmniej jeden głos w IV Etapie Plebiscytu (Finał) oraz udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie na kanale Facebook lub wykonają zadanie konkursowe ogłoszone na kanale Facebook oraz podadzą kod, jaki otrzymały smsem po oddaniu głosu, zostaną przyznane nagrody:
- trzy roczne prenumeraty polskiego czasopisma lotniczego
- dwa podwójne zaproszenia na Galę Finałową
- bilety do kina
26. Ogłoszenie listy zdobywców nagród, o których mowa w pkt. 25 nastąpi dnia 17.02.2017. O sposobie odebrania nagród laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
27. Wśród osób, które oddadzą dwa głosy lub więcej w trakcie Plebiscytu 2016 (przynajmniej jeden głos w Etapie III Plebiscytu i przynajmniej jeden głos w Etapie IV (Finał) oraz udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie na kanale Facebook lub wykonają zadanie konkursowe ogłoszone na kanale Facebook oraz podadzą kody, jakie otrzymały smsem po oddaniu głosów, zostaną przyznane nagrody:
- spotkanie i wspólny trening ze zwycięzcą Plebiscytu 2016
- jeden voucher dla dwóch osób na weekendowy pobyt w hotelu Airport Hotel Okęcie
- jedna roczna prenumerata polskiego czasopisma lotniczego
- bilety do kina
28. Ogłoszenie listy zdobywców nagród, o których mowa w pkt. 27 nastąpi dnia 18.02.2017 podczas Gali Finałowej. O sposobie odebrania nagród laureaci zostaną poinformowani podczas gali, drogą mailową lub telefonicznie.
29. O przyznaniu nagród dla głosujących, a tym samym zajęciu określonego miejsca decyduje każdorazowo Kapituła lub osoby wyznaczone przez Kapitułę, w obecności przynajmniej jednego z członków Kapituły. Z czynności tej sporządza się protokół. Ocenie podlega wykazanie się wiedzą i pomysłowością. Nagrodzeni zostają głosujący, których prace zdobyły największe uznanie wśród Kapituły. Spośród nich Kapituła typuje zajęcie przez głosującego określonego miejsca poprzez głosowanie.
30. Osobom głosującym w Plebiscycie 2016 nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród rzeczowych w pieniądzu.
31. Osobom głosującym w Plebiscycie 2016 nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
32. Jakiekolwiek roszczenia głosujących w Plebiscycie 2016 z tytułu nieotrzymania nagrody, która nie została im przyznana, są wyłączone. Nie odebranie przekazanej nagrody w umówionym terminie oznacza zrzeczenie się prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nagroda nie zostanie przyznana ponownie. Nagroda w takim wypadku zostanie przyznana osobie następnej w kolejności wybranej przez Kapitułę.
Podatek od nagród
33. Od nagród pieniężnych oraz od nagród niepieniężnych zdobywca nagrody oraz Organizator Plebiscytu zobowiązani są uiścić podatek w wysokości właściwej dla przepisów podatkowych, jakim podlegają.
Postanowienia końcowe
34. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
35. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Serwisu www.cumulusy.pl o ile nie zmieniają na niekorzyść praw głosujących albo zawodników lub/i załóg.
36. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik głosowania, któremu przyznano nagrodę, spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie (jest pełnoletni albo głos został oddany przez jego opiekuna prawnego), jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od głosującego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
37. Zawodnicy rejestrując się na stronie www.cumulusy.pl i zakładając swój profil akceptują regulamin korzystania z Serwisu www.cumulusy.pl, który zawiera odesłanie do niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo na potrzeby świadczonej usługi przetwarzać dane osobowe i inne dane podane mu przez każdego głosującego do momentu wyrejestrowania się z serwisu www.cumulusy.pl zgodnie z regulaminem Serwisu www.cumulusy.pl.
38. Zwycięzca Plebiscytu 2016 wyraża zgodę i zobowiązuje się stawić się na spotkanie z laureatem konkursu dla głosujących, o którym mowa w pkt. 27, w terminie i miejscu dogodnym dla obu stron.
39. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem 2016 należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu 2016. Reklamacje związane z Plebiscytem 2016 rozstrzyga Kapituła w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
40. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
* zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu 2016, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych takich jak siłą wyższa,
* nie doręczenie osobie nagrodzonej nagrody spowodowane nie podaniem przez nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
* świadczone przez Pocztę Polską lub/i firmy kurierskie usługi pocztowe.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych i operatorów sieci telefonii komórkowej , a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
42. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu 2016.
43. Prawem właściwym do interpretacji zapisów Regulaminu oraz rozstrzygania ewentualnych wątpliwości jest prawo polskie.

Pobierz załącznik Nr 1.